วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจง่ายๆ กับประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 (ป1)
ให้ความคุ้มครองรถยนต์ในทุกกรณีเมื่อเกิดเหตุ รวมทั้งวิกฤติน้ำท่วม
รับผิดชอบทั้งรถยนต์ของเรา และรถยนต์ของคู่กรณี
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2 (ป2)
ให้ความคุ้มครองเฉพาะรถยนต์ของคู่กรณี
ส่วนรถยนต์ของเราคุ้มครองเฉพาะกรณีสูญหายหรือไฟไหม้


ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2 (ป2+)
ให้ความคุ้มครองรถยนต์ของคู่กรณี
ให้ความคุ้มครองรถยนต์ของเราก็ต่อเมื่อสามารถระบุคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบกได้เท่านั้น

กรณีสูญหาย ไฟไหม้จะคุ้มครองเฉพาะรถยนต์ของเรา
เบี้ยประกันภัยจะเป็นราคาประหยัด

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท3 (ป3)
ให้ความคุ้มครองเฉพาะรถยนต์ของคู่กรณี
ส่วนรถยนต์ของเราไม่คุ้มครองใดๆ


ประกันภัยรถยนต์ ประเภท3 (ป3+)
ให้ความคุ้มครองเฉพาะรถยนต์ของคู่กรณี
ให้ความคุ้มครองรถยนต์ของเราก็ต่อเมื่อสามารถระบุคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะได้เท่านั้น
 เบี้ยประกันภัยจะเป็นราคาประหยัด