สมัครตัวแทน


ขั้นตอนการสมัครตัวแทน
ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัคร ตัวแทน/นายหน้า  ตามกฎระเบียบของบริษัท ฯ  โดยผู้สนใจต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. บรรลุนิติภาวะ 2. มีภูมิลำเนาในประเทศไทย 3. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต 4. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 5. ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 6. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตวินาศภัย/นายหน้าประกัน ตามหลักเกณฑ์การค้ำประกัน การเป็นตัวแทน/นายหน้า  ดังนี้ 1. ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่ง
- ข้าราชการประจำระดับ 3 ขึ้นไป
- ทหาร, ตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ยศร้อยเอกหรือเทียบเท่า ชั้นประทวน ยศสิบตรีหรือเทียบเท่า
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัท, ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
- เจ้าของกิจการที่มีการจดทะเบียนถูกต้อง
- ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์,สถาปนิก,วิศวกร,ทนายความ,ผู้ตรวจสอบบัญชี

2. เป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย และมีอายุไม่เกิน 60 ปี

3. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไร้ความสามารถ

4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต

5. ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย

6. ไม่เป็นตัวแทน / นายหน้า ของบริษัท

7. การค้ำประกันของผู้ค้ำประกันจะมีการตรวจสอบและยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องระบุสถานที่จัดส่งจดหมายเพื่อยืนยันการค้ำประกันที่ถูกต้อง เอกสารที่ใช้ประกอบการเพื่อการสมัครตัวแทน / นายหน้า 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ 1 ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ 3. รูปถ่ายขนาด 1  นิ้ว 2 รูป 4. สำเนาใบอนุญาตเป็นตัวแทนวินาศภัย / นายหน้า  1  ฉบับ 5. สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  1 ฉบับ เอกสารประกอบการค้ำประกัน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ 1 ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี) 1 ฉบับ 4. หลักฐานแสดงตำแหน่ง กรณีผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการ, ทหาร, ตำรวจ 5. หลักฐานแสดงเงินเดือน  กรณีผู้ค้ำประกันเป็น พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท 6. หลักฐานการจดทะเบียนและสำเนาเสียภาษี ปีล่าสุด กรณีผู้ค้ำประกันเป็นเจ้าของกิจการ 7. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  กรณีผู้ค้ำประกันเป็นแพทย์, สถาปนิก, วิศวกร,ทนายความ,ผู้ตรวจสอบบัญชี เมื่อจัดเตรียมเอกสาร และกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้วจัดส่งให้แผนกทะเบียนตัวแทน หรือ สำนักงานตัวแทนได้ทั่วประเทศ หรือตัวแทนมิตรแท้ประกันภัยทั่วประเทศ เพื่อให้ทางแผนกทะเบียนตัวแทนดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบและออกรหัสประจำตัว ในการเป็นตัวแทนต่อไป